Regulamin

obowiązuje od dnia 1.12.2017r.

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem serwisu
internetowego działającego pod domeną: www.roboproject.pl. Jest dokumentem
wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma:
Centrum Edukacyjne ROBOproject Łukasz Dworski
ul. Jagiellońska 70, 85-027 Bydgoszcz

Kontakt:
tel. (+48)606 500 458
e-mail: kontakt@roboproject.pl

Dane rejestrowe: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG)

NIP: 5542655042, REGON: 341293653

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

1. SERWIS INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca: Centrum Edukacyjne ROBOprojectŁukasz Dworski, REGON: 341293653 – umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę www.roboproject.pl

3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SERWISU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.

5. PRODUKT, USŁUGA – uczestnictwo w kursie, warsztatach, wypoczynku oferowanym w SERWISIE INTERNETOWYM.

6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SERWISU INTERNETOWEGO.

7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO.

8.ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

B. Postanowienia ogólne.
1. Zakres działalności – prowadzenie kursów w zakresie autorskich zajęć edukacyjnych. Na stronie serwisu można dokonać zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia.

2. Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW
serwisu internetowego usługi:
o utworzenie i administrowanie konta klienta w serwisie internetowym;
o przetwarzanie formularza zamówienia w serwisie internetowym;

3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zgłoszenia w SERWISIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia –
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem, gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
– za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik
do REGULAMINU),
– w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY
(USŁUGODAWCY)

7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
– KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
– USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin.
– USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

9. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

10. SPRZEDAWCA do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży.

11. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93
ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Zamówienie.

1. SERWIS INTERNETOWY realizuje zamówienia polegające na przyjęciu zgłoszenia na usługę kursu, warsztatów edukacyjnych.

2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego
potwierdzenia.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

6. Realizacja zamówienia – zawarcie umowy o udział w kursie następuje – po zarejestrowaniu wpłaty na konto.

7. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

1. Podane w ofercie serwisu ceny kursów, warsztatów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki).

2. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

1. System płatności on-line przelewy24.pl – system administrowany przez
DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
NIP: 7811733852, REGON: 634509164, KRS: 0000306513;

PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS: 0000347935 – regulamin na stronie www.przelewy24.pl;

2. Zapłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłane w potwierdzeniu zamówienia;

3. Zaplata – gotówką w siedzibie SPRZEDAWCY

4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

F. Prawo do odstąpienia od umowy – rezygnacja z udziału w kursie, warsztatach – w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

G. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany świadczyć USŁUGĘ będącą przedmiotem umowy.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego USŁUGI z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

4. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

5. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „Rejestr klientów strony internetowej”.

3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
– nazwisko i imię rodzica, opiekuna prawnego;
– nazwisko i imię dziecka
– data urodzenia dziecka;
– adres do korespondencji;
– telefon;
– adres e-mail;

5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

I. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101
poz. 926 ze zm.);
– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013
poz. 1422);

– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49
poz. 508 ze zm.);
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006
Nr 90 poz. 631 ze zm.),
– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
4. W przypadku, gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SERWIS INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji.
Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;

b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie
pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator
wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707. Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

10. Treść załączników nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy:

• Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
• Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail:
• Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
• Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z
tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2 – stanowi „Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy” (kliknij tutaj aby pobrać wzór, plik PDF)
Załacznik nr 3 – stanowi „Wzór Druk reklamacji” (kliknij tutaj aby pobrać wzór, plik PDF)

 

Informacja zgodna z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

  1. Administratorem Pani (a) danych jest Centrum Edukacyjne ROBOproject ul. Jagiellońska 70, 85-027 Bydgoszcz, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych dla Centrum Edukacyjnego ROBOproject Łukasz Dworski.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowe oraz elektronicznej, przez okres trwania umowy
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo wydłużony o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczęszczania dziecka na zajęcia.
  6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacyjne ROBOproject w Bydgoszczy, udzieloną w dniu ……………………. .” Podpisaną deklarację należy dostarczyć do Centrum Edukacyjnego ROBOproject w formie mailowej na adres kontakt@roboproject.pl lub listownie na adres Jagiellońska 70, 85-027 Bydgoszcz.
  7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego RODO.

Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz umieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, facebook’u przez Centrum Edukacyjne ROBOproject Łukasz Dworski, ul. Jagiellońska 70, 85-027 Bydgoszcz.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK